Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект – „Изграждане на едноскатно метално хале на трети ремонтен коловоз с приблизителна РЗП 120 кв.м. в ПИ с идент. №66264.510.9 – ВРУ Септември”. Срок за предоставяне на оферти до 25.10.2019г. (вкл.)

 

               Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

               Техническо задание  – Приложение №1

               Проект на договор - Приложение №2

               Образец на ценово предложение – Приложение №3

               Скица №15-474578/30.05.2019г. на СГКК Пазарджик

Debug: ??x??