„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на номенклатурни образци за нуждите на ППП София на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за получаване на оферти до 29.08.2019г. (вкл.)

 

 1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1.  Спецификация за доставка номенклатурни образци - Приложение №1;

 

  1. Техническо и ценово предложение – Приложение №2 - Образец  

 

 

 

 

 

 

Debug: ??x??