„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: „Ремонт на помещения „Депо майстор“, „Управител склад“ и санитарни възли във филиално депо Левски към Локомотивно депо Горна Оряховица“. Срок за предоставяне на оферти до 05.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задания и спецификации -Приложение № 1

 

  1. Проект на договор  -Приложение № 2;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №3 .
Debug: ??x??