Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Застрахователни услуги чрез сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Автокаско” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”.Срок за предоставяне на оферти до 06.11.2019г.

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;
  2. Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите - Приложение № 1;
  3. Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за застраховка „Автокаско” - Приложение № 2;
  4. Списък на МПС за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Автокаско" за 2020г. – Приложение №3;
  5. Техническо и ценово предложение „Образец“ – Приложение № 4.
Debug: ??x??