„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Изграждане на климатични инсталации за 2 броя помещения с обем от 632 м^3 на „Технически кабинет“ и 1080 м^3 на „Салон“ и реконструкция на осветителна и електрическа инсталация“ в сграда административна втора /КТБ/ в ППП София, Локомотивно депо София, район София, ул. Заводска № 1”, собственост на "БДЖ - ПП" ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 16.12.2019г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задание и спецификации – Приложение №1;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;

 

  1. Проект на договор– Приложение №3.

 

Debug: ??x??