"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка при реда и условията на чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: "Извършване на независим одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2014 г. на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД" Договор №73/2015

Крайният срок за внасяне на оферти в деловодството на БДЖ-Пътнически превозиЕООД, гр. София 1080, ул. Иван Вазов 3 е до 16:30 часа на 08.05.2015 г.

Покана за участие

Приложения към поканата:

1.Техническа спецификация

2.Техническо предложение/образец/

3.Проект на договор

4.Методика за оценка на офертите

5.Образец на декларация по чл.28 от ЗНФО

6.Образец на ценова оферта

 

21.05.2015 г.

1.Протокол №1/11.05.2015 г.

2.Протокол №2, утвърден на 20.05.2015 г.

 

27.05.2015 г.

Договор №73/2015

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??