"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Пренареждане на цифри, знаци, надписи с направления и пиктограми за стационарни информационни табла за пристигащи и заминаващи влакове в гарите”. Публичната покана е публикувана под номер 9034111 в Регистъра за публични покани към АОП.Договор №210/2014

 

Публична покана

 

 

Приложения към публичната покана:

1.Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка- Приложение №1

2.Образец на оферта - Приложение №2

3.Образец на ценова оферта-Приложение №3

4.Проект на договор -Приложение №4

5.Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП- Приложение №5

6.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Приложение №6

7.Образец на банкова гаранция за изпълнение-Приложение№7

 

03.11.2014 г.

Протокол№1

Протокол №2

 

02.12.2014 г.

Договор №210/2014

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??