"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на работни обувки половинки за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД"Публичната покана е публикувана под номер 9034831 в Регистъра за публични покани към АОП.

Публична покана

 

Приложения към публичната покана:

1.Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка- Приложение №1

2.Административни данни-Приложение №2

3.Техническо предложение -Приложение№3

4.Образец на ценова оферта-Приложение №4

5.Проект на договор -Приложение №5

6.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Приложение №6

7.Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП -Приложение№7

8.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП -Приложение№8

23.02.2015 г.

Доклад прекратяване

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??