"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на калодки тип Р10-250 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ Публичната покана е публикувана под номер 9034994 / 22.10.2014 г. в Регистъра за публични покани към АОП.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Приложения към публичната покана:

1.Приложение № 1 - Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01-2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД /Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т/;

2.Приложение № 2 - Административни данни за участника;

3.Приложение № 3 - Образец на техническо предложение;

4.Приложение № 4 - Образец на ценова оферта;

5.Приложение № 5 - Проект на договор; ;

6.Приложение № 6 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

7.Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

8.Приложение № 8 - Декларация по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??