"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на костюм, студо- и водозащитен /грейка/ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ Публичната покана е публикувана под номер 9035844 в Регистъра за публични покани към АОП.

"Протокол по чл. 101 г., ал.4" качен на 16.12.2014 г.


Отговор на запитване качен на 20.11.2014 г.


Публична покана


Приложения към публичната покана:

1.Технически изисквания за доставка на костюм, студо- и водозащитен /грейка/ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - Приложение №1

2.Административни данни-Приложение №2

3.Техническо предложение -Приложение№3

4.Образец на ценова оферта-Приложение №4

5.Проект на договор -Приложение №5

6.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Приложение №6

7.Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП -Приложение№7

8.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП -Приложение№8

Debug: ??x??