„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на универсално оборудване за измерване натоварването на колелата (по талиги) на пътническите вагони от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ”. Публичната покана е публикувана под номер 9051868 в Регистъра за публични покани към АОП на 30.03.16 г.

 

Публична покана - линк към АОП

Приложения :
Приложение №1 - Техническа спецификация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на универсално оборудване за измерване натоварването на колелата (по талиги) на пътническите вагони от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД .
Приложение №2 - Образец на техническо предложение
Приложение №3 - Образец на ценово предложение
Приложение №4 - Данни за участника
Приложение №5 - Проект на договор
Приложение №6 - Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Приложение №7 - Списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП

 

19.04.2016 г.

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 13.04.2016г.

 

14.06.2016г.

Договор №131/14.06.2016год.

 

11.11.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 131/ 14.06.2016 г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??