Доставка на сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45”, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, публичната покана е публикувана под номер 9052261 в Регистъра за публични покани към АОП на 08.04.16г.

Публична покана

Приложения: към Публичната покана;

Приложение № 1 - Технически изисквания на Възложителя;

Приложение № 2 - Партидна техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 3 - Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 4 - Чертеж на Възложителя;

Приложение № 5 - Данни за участника;

Приложение № 6 - Образец на Техническо предложение;

Приложение № 7 - Образец на Ценово предложение;

Приложение № 8 - Проект на договор;

Приложение № 9 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

 28.04.2016г.
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП

 

13.05.2016г.
Договор №101/12.05.2016г.

20.10.2016

Приключил договор №101/12.05.2016 г. сключен със "Авторемонтни заводи" АД за доставка на сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45 собственост на "БДЖ -ПП" ЕООД

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??