Доставка на стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД , с цел обезпечаване на ремонтите на пътнически вагони в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” Публичната покана е публикувана под номер 9046828 в Регистъра за публични покани към АОП на 16.10.2015г.

 

1.Публична покана

2.Техническо задание за доставка на стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с цел обезпечаване на ремонтите на пътнически вагони в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

3.Документация за участие

 

04.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ №2 по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, утвърден на 02.12.2015г.

 

12.12.2015 г.

Договор №210/2015

 

06.01.2016 г.

Договор за подизпълнение от 14.12.2015г.

 

17.06.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 210/ 07.12.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 210/ 07.12.2015 г.

 

 

 

 

Debug: ??x??