"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на въглища, черни, тип D, клас 50-80, за парни локомотиви”. Публичната покана е публикувана под номер 9042834 в Регистъра за публични покани към АОП.


Публична покана

 Приложения към публичната покана:

1.Техническа спецификация за доставка на въглища, черни, тип „D”

2 Административни данни за участника – Пр. № 1;

3. Образец на техническо предложение – Пр. № 2;

4. Образец на ценова оферта – Пр. № 3;

5. Проект на договор – Пр. № 4;

6. Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Пр. № 5;

 

 

17.07.2015 г

Протокол №2 утвърден на 17.07.2015 г.

 

05.11.2015 г

Договор №185/04.11.2015г.

 

 

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??