"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на въглища, черни, тип D, клас 50-80, за парни локомотиви”.

Публичната покана е публикувана под номер 9042120 в Регистъра за публични покани към АОП.

 

Публична покана

 

Приложения към публичната покана:

1.Техническа спецификация за доставка на въглища, черни, тип „D”

2. Административни данни за участника – Пр. № 1;

3. Образец на техническо предложение – Пр. № 2;

4. Образец на ценова оферта – Пр. № 3;

5. Проект на договор – Пр. № 4;

6. Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Пр. № 5;

 

15.06.2015 г.

Протокол от 15.06.2015 год.

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??