"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка резервни части за механичната част на спирачната система на електрически локомотиви серии 40", за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, публичната покана е публикувана под номер 9043227 в Регистъра за публични покани към АОП на 26.06.15 г. Договор № 149/08.09.2015 г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Приложения:

1. Приложения към Публичната покана

2. Чертежи на резервните части

 

30.06.2015 г. 

Разяснения изх. № 35-00-558/30.06.2015 г.

 

18.08.2015 г.

Протокол №2 по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, утвърден на 17.08.2015 г.

 

08.09.2015 г.

Договор № 149/08.09.2015 г.

 

19.01.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 149/ 08.09.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 149/ 08.09.2015 г.

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??