Изработване и доставка на корекционни очила за работещите с видеодисплеи от системата на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с предварително извършване на медицински преглед от лекар-офталмолог” Публичната покана е публикувана под номер 9047716 в Регистъра за публични покани към АОП на 17.11.2015 г.

 

Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение № 1 -Технически изисквания;
Приложение №2 - Данни за участика;
Приложение №3- Образец на техническо предложение;
Приложение №4 - Образец на ценова оферта;
Приложение №5 - Проект на договор;
Приложение№6- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

 

18.12.2015 г.

Заповед №771/17.12.2015 год.

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??