„Oтпечатване под финансов контрол и доставка на непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети ”, публичната покана е публикувана под номер 9051389 в Регистъра за публични покани към АОП на 17.03.16 г.

Публична покана

Приложения:
Приложение № 1 - Технически изисквания и спецификация на непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети;
Приложение № 2 - Административни данни за участника ;
Приложение № 3 - Образец на техническо предложение ;
Приложение № 4 - Образец на ценово предложение ;
Приложение № 5 - Проект на договор;
Приложение № 6 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Приложение № 7 - Образец на декларация за съответствие на отпечатаните и доставени ценни образци по вид и технически параметри отговарят на изискванията, посочени в Техническите изисквания и Спецификация на Възложителя;

 

6.04.2016г.

Протокол по чл 101г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 04.04.2016г.

 

22.04.2016г.
Договор №80/22.04.2016г.

 

27.4.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??