Разработване на техническа система за централизиран контрол на влаковете на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” публичната покана е публикувана под номер 9051308 в Регистъра за публични покани към АОП на 15.03.16 г.

Публична покана
Приложения:
Приложение № 1 - Техническо задание;
Приложение № 2 - Административни данни за участника
Приложение № 3 - Образец на техническо предложение
Приложение № 4 - Образец на ценово предложение ;
Приложение № 5 - Проект на договор;
Приложение № 6 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Приложение № 7 - Образец на декларация за съответствие на предлаганите артикули с Техническите изисквания на Възложителя ;

 

11.04.2016г.

Протокол по чл 101г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 07.04.2016г.

 

05.05.2016г. 

Договор №94/04.05.2016г.

Debug: ??x??