"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Възстановяване на резервни части от карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Публичната покана е публикувана под номер 9043227 в Регистъра за публични покани към АОП на 10.07.15 г. Договор №168

 

Публична покана

Приложения към публичната покана:


Приложение №1-Спецификация за партидност,срокове и място на предаване от/за възстановяване резервни части на карданната предавка на елeктрически локомотиви серии 44 и 45,необходими за ремонтната дейност на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период;
Приложение№2-Технически изисквания за възстановяване на резерни части от карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45;
Приложение№3-Административни данни за участника;
Приложение №4-Образец на техническо предложение;
Приложение№5-Проект на договор;
Приложение №6-Образец на ценова оферта;
Приложение № 7-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

15.07.2015 г.

1. Разяснения изх.№35-00-602/15.07.2015
2. Приложение№1 към разясненията
3. Приложение№2 към разясненията

 

28.09.2015 г.

1.Протокол №1/23.07.2015 г.
2.Протокол №2 по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 18.09.2015 г.

 

23.10.2015 г.
1.Договор №168/20.10.2015 г.
2.Приложение №2 към договор №168/2015 г.

 

22.04.2016 г.

1.Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

2.Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

 

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??