9061131 „Доставка на кафе, чай и захар за персонал от структурата на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от една година”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 03.02.2017 г.

 

Информация за Обявата

 

Обява за обществена поръчка

 

 

Приложения към Обявата:

 

Приложение№1 – „Техническите изисквания за доставка на кафе,чай и захар за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”;

Приложение№2 - „Справка за пунктовете на доставка с количества на артикулите, адреси и лица за контакт за доставка на кафе, чай и захар за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година”

Приложение№3 – Данни за участника;

Приложение№4 – Образец на техническо предложение;

Приложение№5 – Образец на ценово предложение;

Приложение№6 – Проект на договор;

Приложение№7 – Образец на декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП ;

Приложение№8 – Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;

Приложение№9 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

 

27.02.2017 г.

Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/

 

20.03.2017г.
Договор №62/16.03.2017г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??