9057929 „Доставка на технически газове за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за тригодишен период 2016/2019г. по седем обособени позиции”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 28.10.2016 г.

 

Информация за Обявата


Обява за обществена поръчка


Приложения към Обявата:
Приложение№1–Техническа спецификация за доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество;

Приложение№2 – Техническа спецификация за доставка на ацетилен,технически;

Приложение№3 - Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид,втечнен,второ качество;

Приложение№4 - Техническа спецификация за доставка на пропан - бутан;

Приложение№5 - Техническа спецификация за доставка на фреон R134а;

Приложение№6 - Техническа спецификация за доставка на фреон R407с;

Приложение№7 - Техническа спецификация за доставка на азот,газообразен,технически;

Приложение№8 - Данни за участника;

Приложение№9 - Списък с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя;

Приложение№10 - Образец на техническо предложение;

Приложения№11.1 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.2 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.3- Образци на ценови оферти;

Приложения№11.4- Образци на ценови оферти;

Приложения№11.5 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.6 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.7 - Образци на ценови оферти;

Приложение№12 - Проект на договор;

Приложение № 13 - Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП ;

Приложение № 14 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;

Приложение№15 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

 

07.11..2016 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

07.12..2016 г.

 Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки

 

 25.01.2017г. 

   Договор №12/25.01.2017г.


   Договор №13/25.01.2017г.

 

 

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??