9057929 „Доставка на технически газове за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за тригодишен период 2016/2019г. по седем обособени позиции”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 28.10.2016 г.

 

Информация за Обявата


Обява за обществена поръчка


Приложения към Обявата:
Приложение№1–Техническа спецификация за доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество;

Приложение№2 – Техническа спецификация за доставка на ацетилен,технически;

Приложение№3 - Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид,втечнен,второ качество;

Приложение№4 - Техническа спецификация за доставка на пропан - бутан;

Приложение№5 - Техническа спецификация за доставка на фреон R134а;

Приложение№6 - Техническа спецификация за доставка на фреон R407с;

Приложение№7 - Техническа спецификация за доставка на азот,газообразен,технически;

Приложение№8 - Данни за участника;

Приложение№9 - Списък с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя;

Приложение№10 - Образец на техническо предложение;

Приложения№11.1 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.2 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.3- Образци на ценови оферти;

Приложения№11.4- Образци на ценови оферти;

Приложения№11.5 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.6 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.7 - Образци на ценови оферти;

Приложение№12 - Проект на договор;

Приложение № 13 - Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП ;

Приложение № 14 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;

Приложение№15 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

 

07.11..2016 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

07.12..2016 г.

 Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки

 

 25.01.2017г. 

   Договор №12/25.01.2017г.


   Договор №13/25.01.2017г.

 

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??