9057929 „Доставка на технически газове за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за тригодишен период 2016/2019г. по седем обособени позиции”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 28.10.2016 г.

 

Информация за Обявата


Обява за обществена поръчка


Приложения към Обявата:
Приложение№1–Техническа спецификация за доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество;

Приложение№2 – Техническа спецификация за доставка на ацетилен,технически;

Приложение№3 - Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид,втечнен,второ качество;

Приложение№4 - Техническа спецификация за доставка на пропан - бутан;

Приложение№5 - Техническа спецификация за доставка на фреон R134а;

Приложение№6 - Техническа спецификация за доставка на фреон R407с;

Приложение№7 - Техническа спецификация за доставка на азот,газообразен,технически;

Приложение№8 - Данни за участника;

Приложение№9 - Списък с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя;

Приложение№10 - Образец на техническо предложение;

Приложения№11.1 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.2 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.3- Образци на ценови оферти;

Приложения№11.4- Образци на ценови оферти;

Приложения№11.5 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.6 - Образци на ценови оферти;

Приложения№11.7 - Образци на ценови оферти;

Приложение№12 - Проект на договор;

Приложение № 13 - Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП ;

Приложение № 14 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;

Приложение№15 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

 

07.11..2016 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

07.12..2016 г.

 Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки

 

 25.01.2017г. 

   Договор №12/25.01.2017г.


   Договор №13/25.01.2017г.

 

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??