9069725 Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически характеристики и документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване на 41 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

 

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.  

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Приложения към Обявата:

1. Документация за участие;

2. Методика за комплексна оценка;

3. Проект на договор;

4. Образци на документи за попълване.

 

02.11.2017 г. 

Разяснение с рег. № 36-00-382/02.11.2017 г., на основание чл.189 от ЗОП.

 

29.11.2017 г.

Протокол № 1/29.11.2017 г. от дейността на Комисията

 

 15.12.2017 г.

Протокол № 2/13.12.2017 г. от дейността на Комисията, на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на дата 14.12.2017г.

 

18.01.2018 г.

Договор № 6/05.01.2018 г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??