9069725 Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически характеристики и документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване на 41 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

 

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.  

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Приложения към Обявата:

1. Документация за участие;

2. Методика за комплексна оценка;

3. Проект на договор;

4. Образци на документи за попълване.

 

02.11.2017 г. 

Разяснение с рег. № 36-00-382/02.11.2017 г., на основание чл.189 от ЗОП.

 

29.11.2017 г.

Протокол № 1/29.11.2017 г. от дейността на Комисията

 

 15.12.2017 г.

Протокол № 2/13.12.2017 г. от дейността на Комисията, на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на дата 14.12.2017г.

 

18.01.2018 г.

Договор № 6/05.01.2018 г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??