9062946 „Oтпечатване под финансов контрол и доставка на непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети ”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 03.04.2017г.

 

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

1.  Приложение №1 - Технически изисквания и Спецификация на Възложителя;

2.  Приложение №2 - Образец на Данни за участник

3.  Приложение №3 - Образец на Техническо предложение;

4.  Приложение №4 - Образец на Ценово предложение;

5.  Приложение №5 - Проект на договор;

6.  Приложение №6 - Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП;-

7.  Приложение №7 - Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП;

8. Приложение №8 - Образец на Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

 

11.04. 2017 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

26.04.2017 г.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.

 

 

11.05.2017г.
Договор №124/09.05.2017г.

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??