9055495 „Услуга по пране на спално бельо за спалните и кушет вагони за нуждите за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 18.08.2016 г.

 

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

1.Технически изисквания на Възложителя –Пр.№1;
2. Данни за участника-Пр. №2;
3.Образец на техническо предложение – Пр. №3;
4.Образец на ценово предложение-Пр. №4;
5.Проект на договор – Пр. №5;
6.Декларация по чл.97, ал.5 за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2,7 от ЗОП – Пр. №6;
7.Декларация по чл.97, ал.5 за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Пр. №7;
8.Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Пр. №8;

 

26.08.2016 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

31.08.2016 г.

Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/

 

 

12.09.2016г.

Договор №194/07.09.2016г.

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??