№9086270 „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Отговорност на превозвача за превозван багаж” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”.Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 28.02.2019 г.

 

28.02.2019 г.

Информация за Обявата

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086270

 

Обява за обществена поръчка

 

Приложения към Обявата:

Приложение №1 - Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Отговорност на превозвача за превозван багаж” на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД;

Приложение №2 -  Данни за участника;

Приложение №3 -  Образец на Техническо предложение;

Приложение №4 – Образец  на Ценово предложение;

Приложение №5 - Проект на договор;

Приложение № 6 -  Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП;

Приложение № 7 -  Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП;

Приложение № 8 – Образец на Декларация по закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - по образеца на Приложение № 8;

Приложение № 9 -  Образец на Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

 

 

07.03.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9086531

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??