Директор, Поделение за пътнически превози София

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130-годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

ОТГОВОРНОСТИ:

  • Ръководи, контролира и организира цялостната дейност в Поделение за пътнически превози София
  • Организира и контролира опазването, съхраняването и ефективното използване на имуществото на ППП София
  • Организира, ръководи и контролира превозната и маневрената дейност, ремонта, поддръжката, почистването и екипирането на подвижния железопътен състав, техническия преглед на пристигащите и заминаващите влакове, както и дейността по билетоиздаване в поделението
  • Ръководи, организира и контролира цялостния процес по осигуряване на технически изправен тягов подвижен състав за изпълнение на графика за движение на влаковете
  • Ръководи, организира и контролира своевременното почистване и екипиране на ПЖПС, с цел спазване на графика за движение на влаковете и съответния план за композиране на влаковете, и подобряване обслужването на пътниците
  • Осъществява контрол върху експлоатационната и ремонтната дейност на пътническите вагони
  • Контролира всички разходи, необходими за осъществяване на дейността на поделението
  • Сключва, изменя и прекратява трудови договори с работниците и служителите на поделението
  • Поддържа, наблюдава и отговаря за бюджети, за да гарантира, че бизнесът работи ефективно от финансова гледна точка

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование: висше, с образователно-квалификационна степен „Магистър” с предимство професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Професионален опит: 8 /осем/ години опит на подобна и/или сходна позиция

Отлично познаване на управленските практики, принципи и процеси

Умения за ръководене на голям екип при сложна, динамична и разнородна дейност

Отлични умения за анализиране, планиране, организиране на хора, процеси и дейности, и решаване на проблеми

Висока степен на отговорност и прецизност

Комуникативност и лидерски умения

Опит в използването на софтуерни пакети (MS Word, Excel, PowerPoint и др.)

Владеене на чужд език

Силен ангажимент към целите и мисиите на дружеството

МЕСТОРАБОТА: Поделение за пътнически превози София

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка

Мотивационно писмо

Копие на диплома за завършено образование и допълнителни сертификати от преминати специализации, обучения и други (ако има такива)

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130-годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, можете да изпратите Вашите документи на електронна поща hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите длъжността, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.