Диспечер, локомотивен, старши, сменен

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ДИСПЕЧЕР, ЛОКОМОТИВЕН, СТАРШИ, СМЕНЕН в Централно управление София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Осъществява методическо ръководство и контрол на експлоатационната дейност в локомотивните депа и експлоатационните пунктове за осигуряване на изправни локомотиви и мотрисни влакове за обслужване на ГДВ

Създава организация и контролира експлоатационната дейност на локомотивите и мотрисните влакове, в съответствие с изискванията на нормативните документи, правилниците, инструкциите и предписанията, при минимални разходи на материали, резервни части и трудови ресурси, за да се осигурят изправни локомотиви и мотрисни влакове в експлоатация за безаварийно и навременно обслужване на ГДВ

Следи за използването на експлоатационния и резервния парк от локомотиви и мотрисни влакове на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Осъществява методическо ръководство и контрол при осигуряване на локомотиви за факултативни и специални влакове

Координира работата на депомайсторите в прилежащите локомотивни депа при назначаване на допълнителни влакове и подсигуряването им с изправен тягов подвижен състав

Поддържа връзка със завеждащ диспечерските смени и влаковите диспечери в структурата на ДП „НКЖИ”, други жп превозвачи и с депомайсторите в локомотивните депа и експлоатационните пунктове

ИЗИСКВАНИЯ

Средно образование

Правоспособност: „Локомотивен машинист”, придобита в лицензирана обучаваща институция и квалификация „Депомайстор/Инструктор” (задължително)

Професионален опит: минимум 5 /пет/ години, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността

Висока степен на отговорност и прецизност

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.