Експерт, ремонт на тягов подвижен състав

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността: ЕКСПЕРТ, РЕМОНТ НА ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ в Поделение за пътнически превози София, Локомотивно депо София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Изпълнява технически задачи, свързани с технологията на ремонт и конструиране детайли и възли от тягов подвижен състав

Участва в разработването на нови и актуализиране на прилаганите технологии

Съставя вътрешни инструкции във връзка с технологията на ремонтната дейност

Участва в изготвянето и оформянето на техническата и технологична документация

Отговаря за ведомствения технически контрол в депото

ИЗИСКВАНИЯ

Висше-техническо образование, образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Професионален опит: 3 /три/ години трудов стаж за I-ва степен и 1 /една/ година трудов стаж за II-ра степен, през които са придобити знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността

Висока степен на отговорност и дисциплинираност

Способност да планира работата, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към срокове и постигане на резултати

Умение за работа в екип

Компютърна грамотност: MS Office Word, MS Office Excel

Четвърта квалификационна група по ел. безопасност

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1202, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи