Главен експерт, администрация и контрол на решенията

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130-годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

ОТГОВОРНОСТИ:

  • Подготвя провеждането на срещи, заседания и съвещания, като осигурява необходимите материали, изготвя протоколи и следи за изпълнение на поставените задачи от Управителя
  • Организира редовни и ad-hoc срещи, изготвя и разпространява протоколи, обобщава изпълнението и проследява напредъка по планирани въпроси
  • Управлява вътрешните и външни информационни потоци и кореспонденция, свързани с ежедневно сортиране/доставка на поща
  • Ефективно управлява календара за срещи и организира цялата логистика за планиране на пътувания и срещи
  • Подпомага управителя в стратегическите комуникации с чуждестранни партньори
  • Извършва превод на материали и документи
  • Получава, изпраща, обработва и систематизира необходимата информация от името на Управителя
  • Обобщава информацията за степента на изпълнение на задачите, поставени от Управителя
  • Подготвя и предоставя на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, подписана от Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, пълна и актуална справка за етапите на изпълнение на решенията, взети на заседания на Съвета на директорите.

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование: висше, с образователно-квалификационна степен „Магистър” и Професионално направление „Администрация и управление” или друго релевантно към длъжността

Отлично владеене на английски език – писмен и говорим

Професионален опит: 5 /пет/ години опит на подобна и/или сходна позиция

Висока степен на отговорност и дисциплинираност, организираност и точност

Комуникативност и организаторски способности

Способност да работи лесно и ефективно с широк кръг от хора

Внимание към детайлитеи качествено изпълнение на задачите

Опит в използването на софтуерни пакети (MS Word, Excel, PowerPoint и др.)

Силен ангажимент към целите и мисиите на дружеството

Опит в работа с уеб базирани системи за управление

МЕСТОРАБОТА: Централно управление на „БДЖ-ПП” ЕООД

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130-годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, можете да изпратете Вашите документи на електронна поща hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите длъжността, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.