Главен експерт „Компютърни мрежи”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си комуникативен, отговорeн и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ”

ОТГОВОРНОСТИ:

Предлага нови решения в информационната и комуникационна инфраструктура и участва в тяхното внедряване

Отстранява своевременно възникнали в информационната и комуникационна инфраструктура проблеми

Предлага политики за сигурност, резервиране и архивиране и участва в тяхното прилагане

Следи и участва в своевременното актуализиране на софтуера и хардуера в информационната и комуникационна инфраструктура

Участвав съвместни проекти с представители на другите направления в отдела и на други дирекции и отдели

Редовно създава и обновява документацията, описваща извършваната от него дейност /упътвания за инсталации и конфигурации, методики, логове и др./

Обучава колегите от отдела на добрите практики в изграждането и експлоатацията на информационната и комуникационна инфраструктура

Следи за касаещи дейността на отдела, новости и нововъведения от сферата на информационните технологии

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование: висше образование – ОКС „Магистър” по една от следните специалности: Математика и информатика/ Компютърни науки/ Компютърни системи и технологии или друга специалност в областта на IT технологиите

Познаване на софтуера и хардуера, залегнали в съвременната информационна и комуникационна инфраструктура

Умения за работа с различни операционни системи, сървъри, рутери, комутатори, защитни стени и други компоненти на информационната и комуникационна инфраструктура

Счита се за предимство владеенето на: MS Windows Server, RouterOS на Mikrotik, ESXi, HyperV, Cisco IOS, Linux, SQL, завършени курсове CCNA

Способност да планира работата си, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към сроковете и постигане на резултати

Владеене на английски език на техническо ниво

МЕСТОРАБОТА: Централно управление на „БДЖ – ПП” ЕООД

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3или електронна поща hr@bdz.bg за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.