Главен експерт „Компютърни мрежи”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си мотивиран специалист, който да заеме длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ” към Централно управление.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Реализира мерките и дейностите за безпроблемното функциониране на информационната и комуникационна инфраструктура

Предлага нови решения в информационната и комуникационна инфраструктура и участва в тяхното внедряване

Отстранява своевременно възникнали в информационната и комуникационна инфраструктура проблеми

Предлага политики за сигурност, резервиране и архивиране и участва в тяхното прилагане

Следи и участва в своевременното актуализиране на софтуера и хардуера в информационната и комуникационна инфраструктура

Участва в съвместни проекти с представители на другите направления в отдела и на други структурни звена

Редовно създава и обновява документацията, описваща извършената от него дейност

ИЗИСКВАНИЯ

Висше образование ОКС „Магистър” по една от следните специалности: Математика и информатика, Приложна математика, Компютърни науки, Компютърни системи и технологии, Бизнес информатика, Електроника, или друга специалност в областта на IT технологиите

Професионален опит: минимум 5 /пет/ години, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността

Познаване на софтуера и хардуера, залегнали в съвременната информационна и комуникационна инфраструктура

Умения за работа с различни операционни системи, сървъри, рутери, комутатори, защитни стени и други компоненти на информационната и комуникационна инфраструктура

Висока степен на отговорност и прецизност

Умения за самостоятелна работа и работа в екип

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

МЯСТО НА РАБОТА

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, гр. София

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.