Главен експерт, контрол на изпълнение на договорите

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ

ОТГОВОРНОСТИ:

• Организира и осъществява последващ документален контрол върху изпълнението на договорите, сключени от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

• Контролира дейностите по изменение, прекратяване и/или приключване на договорите, на база предоставени споразумения, одобрени доклади, включително публикува съответната информация за изменение, приключване/прекратяване на контролираните договори до Агенцията за обществени поръчки и публикуването й в Профила на купувача на дружеството

• Изготвя възлагателни заповеди за следене изпълнението по сключени договори, в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки

• Осъществява контрол на възложени договори за доставки, услуги или строителство, сключени според разпоредбите на ЗОП

• Подава информация на Агенцията за обществени поръчки по зададен образец и в определен в Закона за обществени поръчки срок, след изменение, приключване или прекратяването на даден договор

• След приключване на всички действия по договор, окомплектова и предава в архив документацията по договора

• Води регистър с информация за възложените му за контрол договори

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше техническо, юридическо или икономическо образование, ОКС “Магистър”

• Професионален опит – 5 години

• Личностни качества:

- Високо чувство за лична отговорност, лоялност, способност да прилага идеи на практика

- Способност да планира, организира и контролира работата на другите, с цел постигане на поставените цели

• Професионални компетенции:

- Много добри комуникативни умения

- Компютърна грамотност – MS Office

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

• Адекватно възнаграждение

• Коректност в трудовите отношения

• Пакет социални придобивки

• Ползване на почивните бази на Дружеството

• Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 или електронна поща hr@bdz.bg за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.