Главен експерт, превозна и маневрена дейност

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ПРЕВОЗНА И МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ в Поделение за пътнически превози София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Дава методически указания и контролира дейността на Превозните служби на територията на София, като следи за осъществяване на оптимално и ефективно обвързване на влаковете с превозни бригади, с цел недопускане полагането на извънреден труд и неосигурено работно време

Дава методически указания и контролира оптималното използване на наличния маневрен състав, с цел недопускане полагането на извънреден труд и неосигурено работно време

Организира и контролира протичането на експлоатационните процеси, свързани с маневрената и пътническата дейност на територията на ППП София и прави предложения за оптимизирането им

Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност на труда

Ръководи, организира и контролира провеждането на служебни беседи

Преди влизане на нов График за движение на влаковете или при промяна на съществуващия График за движение на влаковете, участва в изготвянето на разчети за необходимия брой превозен персонал и типовия график осигуряващ месечната норма работно време на превозния персонал, съобразен с действащите нормативни актове

Ръководи, организира и контролира своевременното и обективно разследване на постъпили контролни преписки, жалби, сигнали, касаещи превозната и маневрената дейностна територията на ППП София

ИЗИСКВАНИЯ

Висшеобразование, образователно-квалификационна степен "Магистър"

Професионален опит: 5 /пет/ години трудов стаж, през които са придобити знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността.

Висока степен на отговорност и дисциплинираност

Способност да планира работата, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към срокове и постигане на резултати

Умение за работа в екип

Компютърна грамотност: MS Office Word, MS Office Excel, програмен продукт „График Генератор”

Втора квалификационна група по ел. безопасност

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща [email protected] на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1202, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.