Главен експерт, Ремонт на локомотиви

Свободна позиция в поделение за пътнически превози София, локомотивно депо София

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, които да заеме длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ

В ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ, ЛОКОМОТИВНО ДЕПО СОФИЯ


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за ремонтната дейност на територията на Локомотивно депо София;
 • Организира навременното и качествено ремонтиране на резервни възли, агрегати и резервни части, необходими за ремонтната дейност;
 • Организира мероприятия за подобряване качеството на ремонтната дейност и ефективното използване на резервните части и консумативи;
 • Съдейства за подобряване организацията на труда и производството, като се стреми към снижаване на трудоемкостта и себестойността на ремонта;
 • Контролира спазването на нормативните документи и технологичната дисциплина при работата на базата;
 • Контролира спазването на трудовата дисциплина, изискванията на правилата и нормите по охрана на труда, техниката на безопасност и хигиената на труда.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образование: висше-техническо образование – ОКС „Бакалавър”
 • Професионален опит – 5 години
 • Да притежава четвърта квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“
 • Личностни качества:
  • Способност на планира работата си, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към срокове и постигане не резултати
  • Висока степен на отговорност и дисциплинираност
 • Професионални компетенции:
  • Ефективно управление на процеси и хора
  • Много добри комуникативни умения
  • Компютърна грамотност – MS Office

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на професионален опит и успешно кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията
 • Коректност в трудовите отношения
 • Пакет социални придобивки
 • Ползване на почивните бази на Дружеството
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на имейл адрес: hr@bdz.bg или на адрес гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.