Инспектор, качество на ремонтите, приемчик

Свободни работни позиции в София, Пловдив, Варна

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и

чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда. Компанията търси да назначи в екипа си мотивирани специалисти, които да заемат длъжността: ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА РЕМОНТИТЕ, ПРИЕМЧИК към Централно управление

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Осъществява контрол през целия технологичен процес на ремонта на тягов подвижен състав

Осъществява контрол по спазването на правилниците за ремонт, техническите предписания и утвърдените технологии при извършване на плановите и текущи ремонти на локомотивите, мотрисните влакове и вагон-отоплителите

Ръководи работата на комисиите по приемане и предаване на тягов подвижен състав за и от планов ремонт

Извършва контролни измервания, обръща своевременно внимание при неспазване на технологията на ремонт, качеството на материалите, допуските за обработка, чертежните изисквания, пълното комплектоване на агрегатите и правилното им регулиране

Извършва контролни измервания на колоосите след монтаж и демонтаж, препрофилиране и освидетелстване, съгласно изискванията

Проверява състоянието и функционирането на спирачната система на тягов подвижен състав

Спира и не допуска в експлоатация технически неизправен тягов подвижен състав

ИЗИСКВАНИЯ

Висше образование: ОКС „Бакалавър”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Специалност: „Транспортна техника”, „Транспортна техника и технологии”,

„Технология и управление на транспорта”, „Подвижен железопътен състав”,

„Железопътна техника” или сходна, свързана с ремонта на подвижен железопътен състав

Правоспособност: „Локомотивен машинист”, придобита в лицензирана институция

Професионален опит: минимум 5 /пет/ години, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и

отговорностите на длъжността

Висока степен на отговорност и прецизност

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

МЯСТО НА РАБОТА

Локомотивно депо София, Район Подуяне/Локомотивно депо Пловдив, Район Пловдив/Локомотивно депо Горна Оряховица, Район Варна

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща [email protected] на

вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, като

посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на

личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите

на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.