Кондуктор, стрелочник маневрен /с придобиване на две правоспособности/

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Кондуктор” или „Стрелочник маневрен”, и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособности „Кондуктор” и „Маневрен стрелочник”.

Предлагаме Ви възможност за едновременно обучение и работа, финансиране на курса за целия период и издръжка при сключване на договор.

ЛОКАЦИЯ

Поделение за пътнически превози Пловдив

ОТГОВОРНОСТИ

Дейност на кондуктора: Извършва проверка на превозните документи на всички пътници във влаковете, като не допуска пътуването на пътници, не притежаващи документи за пътуване или такива с нередовни документи за пътуване

Отчита събраните суми по установения ред и носи лична отговорност за правилното изчисляване на превозните цени и прилаганите санкции

Познава устройството и знае условията за експлоатация на пътническите вагони;

Грижи се за настаняването на пътниците във влаковите състави

Дейност на маневрения стрелочник: Извършване на маневрена дейност в района на гарата; приемане, изпълняване и препредаване на сигнали от маневриста, прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособности „Кондуктор” и „Маневрен стрелочник” ще бъдат придобити чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дават възможност за заемане на длъжност „Кондуктор” или „Стрелочник, маневрен”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика. През време на обучението, в сроковете според учебната програма „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на „БДЖ – ПП” ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Кондуктор” или „Стрелочник, маневрен”

Медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност, (издадени преди стартиране на обучението)

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка

Придобиване на професионален опит

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Заплащане на допълнително възнаграждение за всеки пропътуван километър

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg, или на адреси: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” и гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” № 3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.