Началник, Локомотивно депо София

„БДЖ–Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ–Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Бихме се радвали да се присъедините към нашия екип и да подкрепите напредъка заедно с нас!

ОТГОВОРНОСТИ

  • Ръководи, организира и контролира цялостния процес в Локомотивно депо София по експлоатацията на тягов подвижен състав (ТПС), чрез ефективно използване на ресурсите.
  • Ръководи, организира и контролира дейностите по ремонт и експлотация на ТПС.
  • Отговаря за дейността по изпълнение на ремонтната програма, като съблюдава:

-спазване на изискванията на правилниците и предписанията за ремонт;

-спазване на техническите условия за ремонт;

-организиране и подготовка на видовете ремонти.

  • Осъществява контрол върху качественото и своевременно извършване на видовете ремонти на ТПС за обезпечение на Графика за движение на влаковете.
  • Участва в разработването на ремонтните програми и отговаря за изпълнението.
  • Предлага стратегии и комплексни мерки за подобряване на предлаганата услуга и повишаване на клиентската удовлетвореност.
  • Отговаря и контролира процеситепо изготвянето на графици и отчитането за работно време на персоналът, зает с експлоатация и ремонт на локомотиви.


ИЗИСКВАНИЯ

Образование – Висше магистър

Компютърна грамотност – MS Office

Владеене на чужд език – препоръчително

7 години професионален опит

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

Висока степен на отговорност и прецизност

Лоялност

Отлични комуникативни умения

Способност да взема самостоятелни решения и да носи отговорност за тях

Ефективност при изпълнение на задачите, ориентиран към срокове и постигане на резултати

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bgили на адреси: гр. София 1080, ул. Иван Вазов № 3, Централно управление на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, дирекция „Човешки ресурси” и ул.”Заводска” № 1 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси", като посочите позицията, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

„БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.