Ръководител отдел „Информационни технологии”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си мотивиран специалист, който да заеме длъжността: РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” към Централно управление.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Ръководи, контролира и разпределя работата на служителите в отдела, свързана с информационните и комуникационните технологии и информационното обслужване

Ръководи разработването и развиването на информационните и комуникационните технологии в Дружеството

Ръководи, организира и контролира експлоатацията и поддръжката на съществуващите информационна и комуникационна инфраструктура в дружеството

Следи за правилното прилагане от подчинените му служители на указанията, давани от „Холдинг БДЖ” ЕАД

Контролира цялостната дейност, свързана с планирането и осъществяването на дейността по обработка на данни в Дружеството и координира търсенето на високо технологични алтернативи

Участва в избирането и въвеждането в експлоатация на хардуер и софтуер

Ръководи, организира и контролира проектирането, инсталирането и поддръжката на хардуер и софтуер

Осигурява софтуерно и хардуерно обезпечаване на потребителите в поделенията и структурите на Дружеството

Взаимодейства с външни доставчици на информационни технологии и оборудване

ИЗИСКВАНИЯ

Висше образование: ОКС „Магистър”, професионално направление „Информатика и компютърни науки”, „Комуникационна и компютърна техника” и специалност в областта на IT технологиите

Професионален опит: минимум 7 /седем/ години, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността

Познания по компютърно програмиране

Познаване на софтуера и хардуера, залегнали в съвременната информационна и комуникационна инфраструктура

Умения за работа с различни операционни системи, база данни, сървъри, рутери, комутатори, защитни стени и други компоненти на информационната и комуникационна инфраструктура, познания по компютърни мрежи – LAN и WAN

Да може да взема ръководни решения и да носи отговорност за изпълнението им

Умения за организиране на хора, управление на процеси и дейности

Висока степен на отговорност и прецизност

Умения за самостоятелна работа и работа в екип, за работа в стресови ситуации

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

Владеене на английски език

МЯСТО НА РАБОТА

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, гр. София

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.