Старши експерт, контрол на договори

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ, КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осъществява документален контрол върху изпълнението на договорите, сключени от „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД;
 • Контролира дейностите по изменение, прекратяване и/или приключване на договорите, на база предоставени споразумения, одобрени доклади, включително публикува съответната информация за изменение, приключване/прекратяване на контролираните договори до Агенцията за обществени поръчки и публикуването й в Профила на купувача на дружеството;
 • Осъществява контрол на възложени договори за доставки, услуги или строителство, сключени според разпоредбите на ЗОП;
 • След приключване на всички действия по договор, окомплектова и предава в архив документацията по договора;
 • Води регистър с информация за възложените му за контрол договори.

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше техническо, юридическо или икономическо образование, ОКС “Бакалавър”;
 • Професионален опит – 1 година;
 • Личностни качества:
 • - Високо чувство за лична отговорност, лоялност, способност да прилага идеи на практика;

  - Способност да планира, организира и контролира работата на другите, с цел постигане на поставените цели.

 • Професионални компетенции:
 • - Много добри комуникативни умения;

  - Компютърна грамотност – MS Office;

  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие
 • Адекватно възнаграждение
 • Коректност в трудовите отношения
 • Пакет социални придобивки
 • Ползване на почивните бази на Дружеството
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения

 • Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 или електронна поща hr@bdz.bg за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.