СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД,единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, които да заеме длъжността:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осъществява правна защита на интересите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
 • Осъществява процесуално представителство пред правораздавателните органи.
 • Анализира и обобщава резултатите от съдебните дела, прави изводи и предлага мерки за отстраняване на закононарушенията.
 • Участва при изготвянето на проекти на договори и административни актове, с изключение на тези по Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
 • Дава мнение и становище за законността на договори и административни актове, при несъгласие прилага мотивирано становище. Участва в работата по съставянето и сключването на тези договори, с изключение съставянето, сключването, изменението и прекратяването на договори по ЗОП и ППЗОП, както и по възлагане при изготвяне на вътрешни актове на дружеството.
 • Дава правни становища относно законосъобразността при: сключването на трудовите договори, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, налагане на дисциплинарни наказания и търсене на имуществена отговорност.
 • Участва в състава на комисии, в които се изисква задължително участие на юрист, съгласно действащото законодателство, с изключение на тези по Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образование: висше образование – ОКС „Магистър”, специалност „Право”;
 • Удостоверение за юридическа правоспособност;
 • Професионален опит - минимум 4 години;
 • Личностни качества:
 • - Високо чувство за лична отговорност, лоялност, способност да прилага идеи на практика и да предлага законосъобразни решения;

  - Способност на планира работата си, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към срокове и постигане не резултати;

 • Професионални компетенции:
 • - Много добри комуникативни умения;

  - Компютърна грамотност – MS Office, Internet и правно-информационни приложения.

  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерното развитие;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Пакет социални придобивки;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения.
 • Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 или електронна поща hr@bdz.bg за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.