Старши юрисконсулт

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Бихме се радвали да се присъедините към нашия екип и да подкрепите напредъка заедно с нас!

ОТГОВОРНОСТИ

  • Осъществява правна защита на интересите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД във връзка с прилагане на ЗОП и ППЗОП
  • Осъществява процесуално представителство във връзка с образувани производства по реда на ЗОП и дела пред ВАС, като касация при обжалване по реда на ЗОП
  • Анализира и обобщава резултатите от образуваните производства пред КЗК, и дела пред ВАС или ОС, както и ако е необходимо предлага мерки за отстраняване на закононарушенията
  • Съгласува по законосъобразност проекти на договори, административни актове и други документи, свързани с възлагането на обществени поръчки
  • Изразява становища, касаещи законосъобразността на договори и административни актове и други документи, свързани с възлагането на обществени поръчки, като при несъгласие прилага мотивирано становище
  • Изготвя правни обосновки и изразява становища по законосъобразността на действия и/или бездействия, свързани с възлагането на обществени поръчки
  • Изготвя правни становища на постъпили жалби, сигнали и предложения, свързани с прилагането на ЗОП

ИЗИСКВАНИЯ

Образование – Висше „Магистър”

Специалност – „Право”

Удостоверение за юридическа правоспособност

Професионален опит – минимум 4 години

Опит в областта на възлагането на обществени поръчки, като работата от страна на възложител ще се счита за предимство

Компютърна грамотност – MS Office

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

Висока степен на отговорност и прецизност

Лоялност

Отлични комуникативни умения

Способност да взема самостоятелни решения и да носи отговорност, да прилага идеи на практика и да предлага законосъобразни решения

Ефективност при изпълнение на задачите, ориентиран към срокове и постигане на резултати

Умение за работа в екип

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 или електронна поща hr@bdz.bg за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.