Стрелочник, маневрен /с придобиване на правоспособност/

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Стрелочник, маневрен” и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност „Стрелочник, маневрен”.

Предлагаме Ви възможност за обучение и работа, финансиране на курса и издръжка във вид на стипендия за целия период на обучението при сключване на договор.

ЛОКАЦИЯ

Поделение за пътнически превози София

ОТГОВОРНОСТИ

Извършване на маневрена дейност в района на гарата; приемане, изпълняване и препредаване на сигнали от маневриста, прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност „Стрелочник, маневрен”, която ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжност „Стрелочник, маневрен”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика

След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на "БДЖ-ПП" ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Стрелочник, маневрен”

Удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността и медицинско свидетелство за работа, издадени преди стартиране на обучението

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Финансиране на курса и месечна издръжка във вид на стипендия за целия период на обучение

Придобиване на професионален опит

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Ваучери за храна

Ползване на почивните бази на дружеството

Осигуряване на железопътна карта за пътуване от местоживеене до месторабота

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg или на адреси: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” и гр. София, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.