Техник-механик, ревизор на вагони /с придобиване на правоспособност/


„БДЖ–Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Компанията търси да ОБУЧИ и НАЗНАЧИ в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ТЕХНИК-МЕХАНИК, РЕВИЗОР НА ВАГОНИ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осигурява спазване на плана за композиране и графика за движение на влакове;
 • Извършва технически преглед на пристигащите, композираните, преминаващите и заминаващи влакове;
 • Прави подготовка и извършва проби на автоматични влакови спирачки, като издава документ за това;
 • Открива липсите и повредите по вагоните, като ги оформя със съответните технически етикети и издава необходимите първични отчетни документи;
 • Осъществява контрол за почистването и екипирането на пътническите вагони, изправното им осветлени, отопление, вентилация и др.;
 • Прикачва връзките между локомотива и първия вагон на заминаващите влакове.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Да притежават диплома за завършено средно образование;
 • Правоспособност - "Ревизор вагони" ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика. През време на обучението, в сроковете според учебната програма "БДЖ - ПП" ЕООД, ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на "БДЖ - ПП" ЕООД на длъжността, за която са обучавани, за срок от 3 /три/ години;
 • Трудов опит: 1 година;
 • Да притежава висока степен на комуникативност, умения за работа в екип, отговорност и дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството;
 • Медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението).

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка;
 • Придобиване на професионален опит и успешно кариерното развитие;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Пакет социални придобивки;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения;
 • Осигуряване на железопътни карти за безплатно пътуване с влак от местоживеене до гр. София.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg, cpo@bdz.bg или на адреси: гр. София 1080, ул. Иван Вазов № 3, Централно управление на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, дирекция „Човешки ресурси”, ул. “Стефансон” № 1 за Център за професионално обучение или ул.”Заводска” № 1 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси".

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

„БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.