№01605-2020-0006 „Абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за срок от три години “. Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 7/22.01.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 22.01.2020 г.

22.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 7/22.01.2020 г.;

2.Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4.Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №1 към проекто-договора, ведно с приложени към нея:

       4.1. Приложение 1 – Списък на ПС за абонаментно техническо обслужване в поделенията на „БДЖ-ПП” ЕООД.

       4.2. Приложение 2 – Протокол за функционална проверка на повдигателно съоръжение, съгласно Приложение 4 към чл.53, ал.3 от НБЕТНПС.

5.Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1.Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /ЕЕДОП/;

2.Приложение № 2 - Образец на Техническо предложение;

3.Приложение № 3 - Образец на Ценово предложение;

Debug: ??x??