“Доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 11/23.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2016-0009 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 23.02.2016 г.

Решение за откриване на процедурата:

Обявление:

Документи за участие:

1. Документация за участие.

 

15.03.2016 г.

Разяснения изх. № 35-00-238/15.03.2016 г.

 

30.03.2016г.

Решение № 7/30.03.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за прекратяване на обособени позиции № 1 и № 2

 

18.04.2016г.

Протокол № 1/05.04.2016 г.

 

08.07.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

27.07.2016 г.

Протокол по чл. 72 във връзка с чл. 68 от ЗОП, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Решение № 19/27.07.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител;

Решение № 17/27.07.2016 г. за прекратяване

 

09.09.2016г.

1. Договор № 198 от 08.09.2016 г.

 

29.09.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане/усвояване на гаранциите за участие.

 

18.10.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??