№ 01605-2019-0014 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотиви с №№ 45 172, 44 174, 45 177, 44 178, 44 179, 45 196 и 44 198”, открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение №18/01.07.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.07.2019г.

          03.07.2019г.

 1.“Решение №18/01.07.2019г. за откриване на процедурата”

 2.“Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

04.07.2019г.

 

Документация за участие:

 

3.“Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

 

4.“Технически условия към обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотива с №№ 45 172, 44 174, 45 177, 44 178, 44 179, 45 196 и 44 198”

 

5.„Нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, размерни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП”ЕООД/”

 

6. “Методика за оценка на офертите”

 

7.“Проект на договор”

 

8.“Образци на документи”

 

 

 

12.08.2019г.

Протокол №1/07.08.2019 г.

 

27.08.2019г.

 “Събщение”

 

03.09.2019г.

 „Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №23/03.09.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

19.09.2019г.

 „Решение №24/19.09.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за изменение на влязло в сила Решение №23/03.09.2019г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

09.12.2019г.

 

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

„Договор №238 от 19.11.2019г.”

Debug: ??x??