Договор за обществена поръчка №139/ 19.08.2014 г. с предмет: „Доставка на резервни части за климатичната система на дизелови мотрисни влакове серия 10”, сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Станкофф и Син” ЕООД, в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0017 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №139/ 19.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №139/ 19.08.2014 г.

Debug: ??x??