Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация

относно условията и реда за подаване на сигнали
по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

От 4 май 2023 г. работодателите от публичния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), следва да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона. За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД ( Дружеството ) се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД се осъществява съгласно утвърдени от Управителя на Дружеството вътрешни правила.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът, заедно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни). Формуляра, в текстов формат е даден по-долу на страницата.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за Уникалния идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се съобщава УИН, който е получен при пъвоначалното подаване на сигнала.

Писмен сигнал се подава чрез:

  1. електронна поща на адрес – dpo_pp@bdz.bg, като в този случай формуляра се подписва от подателя с електронен подпис.
  2. пощенска пратка на адрес:

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

гр. София 1080

ул. „Иван Вазов“ № 3

с изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.

Устен сигнал се подава чрез:

  1. телефон 0887 / 245 158, в рамките на установеното работното време на Дружеството;
  2. лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочените телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.