Нормативни актове


Безопасността в железопътния транспорт се осигурява чрез прилагане на системен подход за изпълнение на изискванията на съответното европейско и национално законодателство, национални правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците в железопътния транспорт, включително чрез правилата, приети от управителя на железопътната инфраструктура.

Нормативни актове, свързани с безопасността